መግቢያ

 የአብክመ የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አመራር አካዳሚ በክልሉ መንግስት በአዋጅ ቁጥር 221/2007 በየደረጃው የሚገኙ አመራር አካላትንና ሰራተኞችን የክልሉን የልማት፣ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ግቦች በላቀ ደረጃ ለማስፈጸምና ለመፈጸም የሚችል፣ በሳይንሳዊና ዲሞክራሲያዊ መርህ ላይ የቆመ፣ ለእኩልነትና ዲሞክራሲያዊ አንድነት፣ ለሕግ የበላይነት ራሱን ያስገዛና ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚተገብር አመራርና ፈጻሚ ማፍራት በሚያስችል ለአመራሮችና ባለሙያዎች የአጭርና የመካከለኛ ጊዜ ስልጠና፣የረዥም ጊዜ መደበኛ ትምህርት እንዲሁም የምክር እና የጥናትና ምርምር አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ታስቦ ተቋቁሟል፡፡

 Background

Amhara Leadership Academy established by proclamation number 221/2007 for the realization of political leaders that have strong scientific and democratic moral principles, that can highly able to achieve democratic and good governance goals, strives to serve equality and democratic unity, believe in rule of law and perform developmental democratic political economy scientifically by providing short and medium term training, long term regular education as well as consultancy and research and development services.  

Accordingly, the academy has completed redesigning its core processes. In line with the new design the academy is organized afresh. It is headed by a director, three vice directors, and eleven directorates. The former core processes are organized in different directorates. The academy is awaiting the completion of new legislation, and procedures manuals as per the new design. Moreover, it has planned to improve its governance and management issue that is democratic, free of corruption, transparent, and highly participatory for the coming five years.  It also strives to efficiency on core areas such as; budget utilization, business process efficiency and decision making system.

LOCATION

ALA is located in Bahir Dar , the capital city of Amhara National Regional State. It is situated in the south east of the city near the main campus of B/Dar university.

The ALA covers an area of 19 hectares and is one of most comfortable institution in the region. The buildings which is constructed in the place of near the great Abay river ( Blue Nile ) ,the gardening which impressed everybody is the main one to be ALA preferred.

STAFF

ALA has 13Masters that is three from administration staff and 11 from academic staff. Most of them have done their Masters by leader ship and business management .In addition there are Bachelor holders estimated 30 in numbers(one is from academic staff) , 16diploma holders and 25 certificate among permanent workers .Totally there are more than 150 workers found in ALA 72 of them are permanent based employed.

Since it is an Institution of capacity building ,AMI upgraded most permanent staffs education from certificate to masters level. This sponsorship quality of AMI enables the Institution to be competent.

MAIN SERVICES

TRAINING- ——- Short and medium term training related to management (open courses and Tailor made)

CONSULTANCY ——- Related to reforms(BPR,BSC..)

REASERCH—————Related to reforms

Those trainings and consultancy services would be given in the Institution or the place convenient to customers.

ADDITIONAL SERVICES;-

FACILITY SUPPORT

  • FOODS with three menus including all kinds of dishes .
  • HALL
  • syndicates
  • CAFTERIA
  • TRAINING MATERIALS
  • PENSION(306 person at once with different ranks)
  • INTERNATE